بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش اکسیدی آلیاژ های AL-A380 و AL-B390 پوشش دهی شده به روش اکسیداسیون آندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مواد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجف آباد

2 موسسه تحقیقاتی شایان مکانیک سپاهان

AMNC.2014.3.10.4

چکیده

در این تحقیق آلیاژهای آلومینیوم A380 و B390 به عنوان آلیاژهایی با حداقل و حداکثر مقدار سیلیسیم مورد نیاز برای ریخته گری تحت فشار بالا، به روش دایکست، ریخته گری شده اند و تحت عملیات اکسیداسیون آندی (آنودایزینگ) پوشش دهی شدند. عملیات پوشش دهی در حمام شامل ۱۲ درصد حجمی اسید سولفوریک، دمای 4-2 درجه سلسیوس , دانسیته جریان 4 A / dm2 و زمان های ۲۰ و ۶۰ دقیقه انجام گرفت و اثر نوع آلیاژ بر ضخامت، مورفولوژی سطحی و ترکیب شیمیایی پوشش مورد مطالعه قرار گرفت. مشخص شد با افزایشدرصد سیلیسیم آلیاژ، سرعت رشد پوشش کمتر و غیر یکنواختی در ضخامت پوشش بیشتر می شود به طوریکه میزان کاهش ضخامت پوشش به نسبت افزایش مقدار سیلیسیم آلیاژ است. همچنین با افزایش زمان پوشش دهی، ترک های ریز سطحی در پوشش ایجاد می شود . تشکیل ترک های ریز سطحی با افزایش سیلیسیم آلیاژ نیز شدت می گیرد.

کلیدواژه‌ها