بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای تکمیل شده با نانو ذرات تهیه شده از ترکیب کیتوسان- دندریمر پلی-آمیدو آمین نسل 0.5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران

2 استادیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی موسسه علوم و فناوری رنگ، تهران

چکیده

در این مقاله، اصلاح بیوپلیمر کیتوسان با استفاده از دندریمر پلی آمیدو آمین نسل0.5 گزارش شده است. ماده اصلاح شده با استفاده از دستگاه طیف سنجی مادون قرمز شناسایی گردیده است. سپس نانو ذرات کیتوسان-دندریمر به روش مکانیزم ژله ای شدن یونی توسط تری پلی فسفات سدیم با متوسط اندازه nm ۲۶۵ تهیه شد. پارچه پنبه ای با نانو ذرات کیتوسان دندریمر به روش پد -خشک کردن -پخت تکمیل گردید. نتایج بدست آمده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی پویشی و تفرق اشعه ایکس نشان دادند که اتصال بین نانو ذرات کیتوسان دندریمر و کالای پنبه ای به خوبی انجام شده است. بررسی ویژگی های فیزیکی کالای تکمیل شده نشان داد که استحکام کالا در مقایسه با پنبه خام افزایش یافته است . زیردست کالای تکمیل شده با اندازه گیری طول خمش پارچه در جهت تار و پود تعیین شد و مشخص نمود که زیر دست کالای تکمیل شده در مقایسه با پنبه تغییر اندکی را نشان میدهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات