ساخت و اعمال رنگ کنترل حرارتی سیاه پلی یورتانی بر آلیاژ آلومینیوم 6016 و ارزیابی خواص آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

AMNC.2014.3.10.5

چکیده

کنترل حرارت و پایداری سازه در برابر شرایط دمایی سخت و متغیر موجود در فضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رنگ های سیاه پلی اورتانی به طور گسترده برای محافظت و
از سطوح فضاپیماها در مقابل این عامل مخرب استفاده می گردد. در تحقیق حاضر، رنگ سیاه کنترل حرارتی پلی اورتانی با استفاده از متیل دی فنیل ایزوسیانات، پلی پروپیلن گلایکول پلی کاپرولاکتون، غلظتهای مختلف رنگدانه کربن سیاه و نسبت های مختلف NCO/OH تولید و روی زیرلایه آلومینیوم ۶۰۶۱ پاشش شد. طراحی آزمایش ها به روش تاگوچی انجام شد. آزمون های سایش، چسبندگی، ضربه و خمش روی رنگ تولید شده انجام و نتایج آنها نشان داد که رنگ ساخته شده با پلی ال استری، نسبت NCO/OH برابر 1.4 و دوازده درصد رنگدانه دارای بالاترین مقاومت به سایش و رنگ ساخته شده با پلی ال استری، نسبتNCO/OH برابر 1.8 و ده درصد رنگدانه دارای بالاترین چسبندگی است. بررسی مقاومت به ضربه و خمش رنگهای تولید شده نشان داد این رنگ از انعطافپذیری و مقاومت به ضربه بالایی برخوردار است.