ارزیابی خواص نوری-حرارتی پوشش کنترل حرارتی سیاع پلی اورتانی و بررسی اثر اکسیژن اتمی روی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان

/2015.3.11.5

چکیده

برهم کنش اکسیژن اتمی روی مواد سبب سایش سطح، تغییر در ترکیب شیمیایی، ریخت سطح، خواص نوری و تشکیل ذرات و آلودگی مولکولی در سطح فضاپیما می شود. در این مقاله علاوه بر بررسی خواص نوری- حرارتی پوشش کنترل حرارتی سیاه پلی اورتانی اثر اکسیژن اتمی روی کاهش جرم، ترکیب شیمیایی، ریخت سطح و خواص نوری، توسط FTIR ، SEM ، اسپکترو رفلکتومتر و رفلکتومتر مادون قرمز بررسی شد. نتایج سنجش خواص نوری- حرارتی نشان داد که این پوشش ها دارای مقدار جذب ۰.۹۹۱ - ۹۴۸/. و نشر 0.857- 0.834 است که این مقادیر مشابه و در بعضی موارد بهتر از پوشش های سیاه کنترل حرارتی معمول می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که پوشش های پلی اورتانی به علت ضعف در برابر اکسیژن اتمی موجود در لایه های کمتر از ۳۵۰۰۰ کیلومتر، می توانند برای سطوح بالاتر از آن به کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها