تهیه، خواص الکتروشیمیایی و پایداری پوشش های نانو کامپوزیت اکسید روتنیم به روش سل-ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران

/2015.3.11.6

چکیده

پوشش های نانوکامپوزیت اکسید روتنیم و نیکل به روش سل-ژل در محیط اسیدی جا تهیه و درC°۳۵۰ - ۴۰۰ حرارت دهی گردید. فعالیت الکتروشیمیایی، خواص سطحی و پایداری این پوشش ها با در نظر گرفت اثر افزایش الکل، به ترتیب با روش های ولتامتری روبش خطی (LSV), ولتامتری چرخه ای (CV) و کرنوپتانسیومتری بررسی
و مقایسه گردید. بر اساس نتایج LSV با افزودن الکل ایزوبوتیل به محلول سل حاوی روتنیم و نیکل، افزایش در شدت جریان تبادلی تا mA/ cm2 ۶۱/ و کاهش چشمگیر شیب تافل تاmVdecade ۳۹ حاصل گردید. نتایج ولتامتری چرخه ای نشان داد فعالیت پوشش های کاتدی تهیه شده با گذشت زمان کاهش نمی یابد. نتایج کرنوپتانسیومتری نیز بر پایداری الکتروشیمیایی این پوشش به عنوان الکتروکاتالیست مناسب جهت تولید هیدروژن در محیط های قلیایی تاکید ورزید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات