بررسی اثر افزودنی ضدحفره بر پایه اپوکسی- آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان - دی اتانول آمین در الکترو پوشش های کاتدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده پوشش های سطح و فناوریهای نوین، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

2 استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

/2015.3.11.7

چکیده

در این تحقیق اثر هیبرید آلی-غیر آلی بر پایه اپوکسی- آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان - دی اتانول آمین جهت بهبود مقاومت به ایجاد حفره در الکترو پوشش های کاتدی مورد بررسی قرار گرفت. سپس مقدار بهینه افزودنی تهیه شده در حمام الکتروبرنشانی تعیین شد. چسبندگی آستری صافگر (printer surfacer) به الکترو پوشش کاتدی و براقیت الکترو پوشش در حضور افزودنی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون ارزیابی مقاومت به ایجاد حفره (مطابق با استاندارد GM9532p) نمونه های حاوی پراکنه رزین، خمیر رنگدانه و مقادیر مختلف ترکیب ضدحفره نشان داد که استفاده از ترکیب هیبریدی بر پایه اپوکسی- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان - دی اتانول آمین، تعداد حفره را در سطح الکترو پوشش های کاتدی کاهش داده و مقاومت به ایجاد حفره با افزایش درصد وزنی افزودنی ضدحفره (تا مقدار %۰.۴ وزنی) افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها