سفید کننده های نوری بر پایه‌ استیلبن : سنتز و بررسی اثر ساختار و گروه‌های عاملی در میزان نشر آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران

2 قطب علمی رنگ ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران

amnc/ 2013. 2. 5 . 2

چکیده

یک سری از سفید کننده‌های نوری با راندمان مطلوب از طریق یک واکنش سه مرحله‌ای پشت سر هم از 4، 4 پرین استیلبن دی آمینو -2، 2 پرین – دی سولفونیک اسید، کلرید سیانوریک و آمین‌های آلیفاتیک و آروماتیک سنتز شدند . ساختار و ویژگی‌های این سفید کننده‌های نوری با استفاده از روش‌های طیف سنجی UV-visible ، HNMR  ، FT-IR و آنالیز عنصری بررسی و تایید شدند . نتایج نشان دادند که محلولی از این گروه از مواد در دی متیل فرمامید در ناحیه‌ی 378-352 نانومتر جذب دارند و ضریب جذب مولی آن‌ها در طول موج بیشینه در حدودL mol-1 cm-1   54/1 - 104×4/4 می‌باشند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات