اثر حضور کاتیون روی در ساختار اسپینلی کبالت کرومیت: ساخت، مشخصه یابی، رنگ سنجی و خواص بازتابی فروسرخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ. دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران/ پژوهشکده رنگ و پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران

/amnc.2015.4.14.2

چکیده

در پژوهش حاضر، نانو رنگدانه های Co1-X ZnX Cr2O4 به روش پیش ساز پلیمری تهیه شده اند. را بررسی خواص فازی نمونه ها به کمک آزمون پراش اشعه ایکس نشان داد که نانورنگدانه های  تهیه شده دارای ساختار مکعبی اسپینل هستند. تصاویر حاصل از آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز بیانگر شکل گیری ریزساختار منظم و یکنواخت ذرات با ابعادی در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ نانومتر بود. طیف جذبی به دست آمده به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر، نوار پهن شدیدی در محدوده ۵۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر را نشان داد که می توان آن را به جهش های الکترونی 4A2(F)→4T1(P)مربوط به Co2+ در موقعیت چهار وجهی نسبت داد. همچنین، نتایج حاصل از طیف بازتابی UV - Vis -NIR و رنگ سنجی رنگدانه ها نشان داد، جایگزینی یون های کبالت با روی تا مقدار ۷۵ درصد در ساختار اسپینل، ضمن بهبود فام سبز و خلوص رنگدانه، سبب افزایش مقدار بازتاب فروسرخ می گردد. در انتها، طیف بازتابی نمونه ها در محدوده مرئی و فروسرخ نشان میدهد که این نموندها ضمن داشتن جذب نسبتاً بالا در ناحیه مرئی، بازتاب بالایی در ناحیه فروسرخ دارند، که آنها را به عنوان گزینه مناسبی جهت استفاده در پوششهای خنک مطرح می نماید.

کلیدواژه‌ها