کاربرد دندریمر پلی آمیدوآمین به عنوان ریتاردر در رنگرزی الیاف اکریلیک با ماده رنگزای بازیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران. ایران

/amnc.2015.4.14.3

چکیده

در این تحقیق، از دندریمر پلی امیدوآمین نسل منفی نیم (G=-0/5)به عنوان کند کننده سرعت رنگرزی - در فرایند رنگرزی الیاف آکریلیک با ماده رنگزای بازیک آبی ۴۱- استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرعت رنگرزی الیاف اکریلیک با ماده رنگزای بازیک، از جمله زمان،دما و غلظت دندریمر، بررسی شدند. نتایج نشان داد که الیاف آکریلیک رنگرزی شده با ماده رنگزای بازیک در حضور دندریمر، در مقایسه با سطح فعال کاتیونی دودسیل ترى متیل آمونیوم بروماید ،از یکنواختی قابل قبولی برخوردار است. به نظر می رسد که با ایجاد کمپلکس بین مولکول های ماده رنگزا و دندریمر زمان تعادل در رنگرزی به تأخیر افتاده و در نتیجه رنگرزی یکنواخت تری حاصل می شود. همچنین، سینتیک رنگرزی الیاف اکریلیک با ماده رنگزای بازیک در حضور دندریمر و سطح فعال با استفاده از معادله های تجربی سهمی، مرتبه اول و مدل اصلاح شده سگارا-پونته مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که سینتیک رنگرزی الیاف آکریلیک در حضور دندریمر و سطح فعال در شرایط مختلف تطابق قابل قبولی با معادله سگارا-پونته دارد.

کلیدواژه‌ها