مطالعه تاثیر افزودنی های رئولوژیکی بر خواص رئولوژیکی مرکب های چاپ افست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش،تهران

چکیده

در این مقاله، تاثیر سه نوع افزودنی با نام های تجاری claytone AF, aerosil R972و  socal 312 بر خواص رئولوژیکی مرکب چاپ افست خشک شده به روش نفوذی بررسی و مقایسه شده است. این افزودنی ها به ترتیب دارای ریخت صفحه ای، کروی و مکعبی و آمایش شده با نمکهای آمونیم چهارگانه، دی کلرودی متیل سیلان و اسید استئاریک هستند. تاثیر این افزودنی ها در سه درصد وزنی ۲، ۴ و ۶ بر خصوصیات رئولوژیکی مانند عدد ماند، میزان تیکسوتروپی و گرانروی در سرعت های برشی نزدیک به صفر و بینهایت مطالعه شده است. نمودارهای جریان پذیری نشان داده اند که با افزایش درصد وزنی افزودنی ها، گرانروی در سرعت برشی نزدیک به صفر، عدد ماند و تیکسوتروپی همگی افزایش یافتند. به طور ویژه، claytone AF و 312Socalبه ترتیب بیشترین و کمترین اثر را بر خواص ذکر شده نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها