مطالعه تاثیر افزودنی های رئولوژیکی بر خواص رئولوژیکی مرکب های چاپ افست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش،تهران

/amnc.2015.4.14.5

چکیده

در این مقاله، تاثیر سه نوع افزودنی با نام های تجاری claytone AF, aerosil R972و  socal 312 بر خواص رئولوژیکی مرکب چاپ افست خشک شده به روش نفوذی بررسی و مقایسه شده است. این افزودنی ها به ترتیب دارای ریخت صفحه ای، کروی و مکعبی و آمایش شده با نمکهای آمونیم چهارگانه، دی کلرودی متیل سیلان و اسید استئاریک هستند. تاثیر این افزودنی ها در سه درصد وزنی ۲، ۴ و ۶ بر خصوصیات رئولوژیکی مانند عدد ماند، میزان تیکسوتروپی و گرانروی در سرعت های برشی نزدیک به صفر و بینهایت مطالعه شده است. نمودارهای جریان پذیری نشان داده اند که با افزایش درصد وزنی افزودنی ها، گرانروی در سرعت برشی نزدیک به صفر، عدد ماند و تیکسوتروپی همگی افزایش یافتند. به طور ویژه، claytone AF و 312Socalبه ترتیب بیشترین و کمترین اثر را بر خواص ذکر شده نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها