ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم بر سطح فولاد A106 با استفاده از قوس تنگستن- گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد

2 گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان

/amnc.2015.4.14.6

چکیده

در این پژوهش، ایجاد پوشش کامپوزیتی حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم بر سطح فولاد   ASTM A106- Gr.B با به کارگیری فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن/گاز بررسی شد. بدین منظور، ذرات کاربید سیلیسیوم با درصدهای حجمی متفاوت بر سلح فولاد مورد نظر پیش نشانی شد و با تغییر شدت جریان، فرآیند ذوب و اختلاط آنها با فلز پایه انجام گردید. مطالعه ریز ساختار پوشش ایجاد شده توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی همراه با تحلیل نقطه ای انجام گرفت. یافته های آزمون ها نشان داد که پوشش حاصله ساختاری دندانه ای دارد که حاوی تقویت کننده کاربید سیلیسیوم است و می تواند سبب بهبود سختی و رفتار سایشی پوشش مذکور شود. سختی پوشش ها در آزمون های ریز سختی سنجی و رفتار سایشی پوشش ها توسط آزمون سایش به صورت رفت و برگشتی ارزیابی شد. نتایج آزمون ریز سختی سنجی نشان دهنده افزایش سختی پوشش ایجاد شده (حدود ۶۵۰ تا ۱۲۰۰ ویکرز) نسبت به نمونه بدون پوشش (حدود ۲۰۰ ویکرز) بود. بررسی رفتار سایشی پوشش ها بیانگر بهبود چشمگیر رفتار سایشی آنها در اثر افزودن تقویت کننده کاربید سیلیسیوم بود. سازوکار عمده ی سایش در نمونه ی بدون پوشش سایش ورقه ای و اکسایش سطحی و در نمونه های پوشش داده شده تلفیقی از سایش ورقه ای، اکسایش سطحی و سایش چسبان تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها