سنتز و شناسایی پلی اکریل آمیدوکسیم و تولید نانوالیاف از آن برای تهیه پوشش های خود آلودگی زدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشکده و پژوهشکده علوم پایه،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران

2 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران

/amnc.2015.4.14.7

چکیده

در این پژوهش، ابتدا پودر پلی اکریل آمینوکسیم با انجام عملیات شیمیایی روی پودر پلی اکریلونیتریل تهیه گردید و سپس به منظور تخریب شبه عامل عصبی دیمتوات از طریق هیدرولیز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی اسپکترومتری جرمی جهت ارزیابی کارایی پودر پلی اکریل آمیدوکسیم نشان داد که پس از گذشت ۱۲ ساعته بیش از %95 از سم دیمتوات هیدرولیز شده است. از آنجا که خواص مواد در مقیاس نانو بهبود می یابد لذا امکان سنجی تولید نانو الیاف پلی اکریل آمیدوکسیم با دو روش تهیه پودر پلی اکریل آمیدوکسیم از پودر پلی اکریلونیتریل و تولید نانو الیاف از آن و تبدیل نانو الیاف پلی اکریلونیتریل به نانو الیاف پلی اکریل آمیدوکسیم انجام شد. موفقیت آمیز بودن عملیات آمیدوکسیم دار کردن با تبدیل فوریه مادون قرمز تأیید شد. همچنین، بررسی رفتار حرارتی پودر پلی اکریل آمیدوکسیم با دستگاه تحلیل حرارتی انجام گرفت. برای مطالعه ساختار نانو الیاف پلی اکریل آمیدوکسیم از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. میکرو عکس های گرفته شده نشان داد که نانو الیاف تولیدی به صورت یکنواخت و بدون دانه تسبیحی بوده و لذا می تواند به عنوان پوشش خود آلودگی زدا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها