حذف کارای رنگزای راکتیو سیاه 5 با استفاده از جاذب نانو متخلخل SBA-15 عامل‌دار به روش هیدروترمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی ، واحد شهرری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

2 گروه شیمی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران ، تهران

3 مرکز عالی الکتروشیمی ، دانشکده شیمی ، دانشگاه تهران ، تهران

4 دانشکده شیمی ، دانشگاه الزهرا ، تهران

amnc/2013 . 2 . 5 . 4

چکیده

در این تحقیق، حذف رنگزای راکتیو سیاه 5 با استفاده از ترکیب نانو متخلخل SBA-15 عامل‌دار شده با گروه‌های بیس (2-هیدروکسی اتیل) آمین مورد بررسی قرار گرفت. جاذب SBA-15 عامل‌دار شده مطابق گزارشات قبلی سنتز شد . ساختار نانو متخلخل و حضور گروه‌های اتانول آمین در SBA-15 به وسیله‌ی نوار‌های شاخص در طیف تبدیل فوریه فروسرخ ، الکوی XRD ، تصاویر TEM و SEM تایید شد . ایزوترم‌های جذب –واجذب نیتروژن ، سطح ویژه  m2/g480 را برای جاذب نشان دادند . سنجش غلظت رنگزا به کمک روش اسپکتروفتومتری UV-Vis  انجام شد و مقادیر میزان جاذب، زمان استخراج و pH محلول بهینه شدند . حذف کامل رنگزا پس از 10 دقیقه در  ml  10 محلول mg L -1  50  از رنگزا با استفاده از  mg 5 از جاذب امکان پذیر شد . ظرفیت جاذب  µg/mg270  تعیین گردید . مشخص شد که فرآیند جذب از مدل هم دمای لانگمیر تبعیت می‌کند . در نهایت، جاذب پیشنهادی کارایی خوبی را در حذف رنگزای راکتیو سیاه 5 از پسآب کارخانه نساجی نشان داد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات