مقایسه تاثیر حرارت‌دهی مایکروویو و معمولی بر میکروساختار و خواص نهایی کامپوزیت‌های آلومینیوم – کاربید تیتانیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ، تهران

2 پژوهشگاه سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرزی ، تهران

amnc/2013 . 2 . 5 . 5

چکیده

در پژوهش حاضر ، کامپوزیت زمینه‌ی فلزی آلومینیوم- کاربید سیلیسیوم-کاربید تیتانیوم به دو روش حرارت‌دهی مایکروویو و معمولی تهیه شد . پودر‌های اولیه با نسبت‌های وزنی 5 درصد کاربید تیتانیوم و 15 درصد کاربید سیلیسیوم به پودر اولیه آلومینیوم اضافه و نمونه‌های خام اولیه در دماهای 650، 750 ، 850 ، 950 درجه سانتی‌گراد در کوره معمولی و کوره مایکروویو به ترتیب در برای مدت زمان 1 ساعت و 1 دقیقه تحت عملیات تف جوشی قرار گرفتند . نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار چگالی در کوره معمولی و مایکروویو به دمای 750 درجه‌ی سانتی‌گراد مربوط است که به ترتیب ، به میزان 93 و 97 درصد چگالی تیوری می‌باشد ، همچنین بیشترین میزان استحکام خمشی نمونه‌های تف جوش شده درکوره معمولی و مایکروویو در این دما برای هر دو کوره به میزان 350 و 340 مگاپاسکال اندازه‌گیری شد . الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌‌ها، تجزیه کاربید تیتانیوم و کابید سیلیسیوم را در دمای 850 درجه سانتیگراد به بالا نشان می‌دهد. بررسی مطالعات ریز ساختاری نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز توزیع همگن ذرات تقویت کننده در زمینه آلومینیوم و میکروساختار مناسب این کامپوزیت را نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات