ساخت نقاط کوانتومی سولفید روی : بررسی اثر حضور عامل مهار کننده تیولی بر روی خواص فتوفیزیکی و ریز ساختار نانوذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران پژوهشکده رنگ وپلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

3 انستیتو پاستور ایران ، بانک سلولی ایران ، تهران

4 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران پژوهشکده رنگ وپلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

5 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

6 پژوهشکده رنگ وپلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

7 دانشکدهمهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران پژوهشکده رنگ و پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

amnc/2013 . 2 . 5 . 7

چکیده

در پژوهش حاضر ، نقاط کوانتومی سولفید روی به روش آبی سنتز و تاثیر اسید تیوگلایکولیک به عنوان عامل مهار کننده آلی در غلظت‌های متفاوت (0 ، 5/1 ، 2 و 5/2 درصد وزنی) بر روی خواص فتوفیزیکی و ریز ساختار نانوذرات بررسی گردید . برای ارزیابی خواص فازی  ریز ساختار از آزمون‌های پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، جذب در ناحیه‌ مریی- فرابنفش (UV-Vis) و اسپکتروفتومتری نورتابی(PL) استفاده شد . آزمون پراش اشعه ایکس نشان داد ضمن تشکیل فاز مورد نظر ، نانوبلوک‌های بدست آمده ساختار مکعبی با اندازه 3-2 نانومتر دارند . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، ریز ساختار نسبتا یکنواخت و ذرات کروی شکل را نشان داد . همچنین، نتایج آزمون طیف‌سنجی تیدیل فوریه فروسرخ حاکی از حضور گروه‌های آلی بر روس سطح نانو ذرات است . با توجه به آزمون نور تابی، بیشترین شدت نشر در غلظت %2 از عامل مهار کننده در طول موج 520 نانومتر مشاهده گردید که به کاهش نقض‌های سطحی مربوط است . شکاف انرژی حاصل از آزمون جذب مریی-فرابنفش برای نمونه حاوی عامل مهار کننده بزرگتر از نمونه فاقد آن تخمین زده شد . به طور کلی، در نتیجه اثر کوانتومی ، شکاف انرژی نمونه‌ها بزرگ‌تر از شکاف انرژی مربوط به توده سولفید بدست آمد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات