بررسی خواص نور تابی نانو ذرات رنگدانه Y2O3:Eu+3 سنتز شده به وسیله‌ی روش هم‌رسوبی در حضور مواد فعال سطحی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان

2 گروه نانو مواد و نانو پوشش ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران

3 گروه رزین و افزودنی ها ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران

amnc/2012 . 1. 1 . 1

چکیده

در این مقاله مواد فعال سطحی بر شدت نور تابی ذرات Y2O3:Eu+3 مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور سه نوع مختلف از این مواد ارزیابی شده‌اند . این مواد از نوع PEG-g-Acrylic comb است که در انتها آن‌ها تعداد گروه‌های تکرار شونده متفاوت می‌باشند . روش ساده هم‌رسوبی اصلاح شده برای سنتز نانو ذرات  Y2O3:Eu+3  انتخاب شده است . نتایج نشان داد که تعداد گروه‌های در ماده‌ی فعال سطحی بر روی شکل و اندازه ذرات محصول تاثیر بسزایی دارد و در نتیجه شدت نورتابی تغییر می‌یابد . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)  و عبوری (TEM) مشخص کرد که با استفاده از این مواد، مورفلوزی ذرات از حالت بی‌نظم به شکل شبه- کروی تغییر می‌کند . در ضمن ، نتایج نشان داد که دمای هم‌رسوبی نقش مهمی در شکل ، اندازه و ساختار دارد به گونه‌ای که سبب بیشینه مقدار نورتابی در محدوده‌ی Cº   50 می‌شود 

کلیدواژه‌ها

موضوعات