حذف ماده‌ی رنگزای بازیک بنفش 16 از پسآب رنگی نساجی با استفاده از بیو جاذب پلیمری کیتوسان –اتیل اکریلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران

2 دانشکده مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران

amnc/2012 . 1 . 1 . 2

چکیده

در این مقاله، بیوپلیمر طبیعی کیتوسان با ترکیب آلی اتیل اکریلات اصلاح شده و برای رنگبری پسآب رنگی حاوی ماده‌ی رنگزای بازیک بنفش 16 بکار رفت . ترکیبی بدست آمده با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR) شناسایی شد . برای بررسی رنگبری ترکیب سنتز شده ، عوامل موثر بر فرآیند رنگبری مثل pH ، زمان تماس و مقدار جاذب اثر مثبت در مقدار رنگبری دارد . درحالیکه  افزودن نمک و افزایش غلظت محلول ماده‌ی رنگزا باعث کاهش مقدار رنگبری می‌شود . ضمنا، نتایج نشان داد که کیتوسان اصلاح شده ظرفیت جذب ماده رنگزای بازیک بنفش را نسبت به کیتوسان خام افزایش می‌دهد . برای بررسی سینتیک جذب سطحی داده‌ها ، از دو مدل سینتیکی شبه مرتبه‌ی اول ، شبه مرتبه‌ی دوم و مدل نفوذ درون ذره‌ای استفاده شد . نتایج تجربی بدست آمده با مدل سینتیکی شبه مرتبه‌ی دوم تطابق خوبی نشان دادند . ایزوترم حالت تعادل با مدل‌های ایزوترم جذب لانگمور ، فرندلیش، تمکین مطابقت داده شد . نتایج نشان داد که داده‌های بدست آمده با مدل ایزوترم جذب در حال تعادل لانگمور مطابقت خوبی دارد . نتایج این مقاله نشان داد که می‌توان از کیتوسان اصلاح شده با اتیل اکریلات برای حذف آلاینده‌های رنگی پسآب نساجی حاوی ماده‌ رنگزای بازیک بنفش   استفاده نمود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات