سنتز و بررسی خواص ضد خوردگی رنگدانه فسفات روی لیتیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگدانه و لعاب ، پژوهشکده مواد رنگزا ، پژوهشکده علوم و فناوری رنگ ، تهران

2 گروه پژوهشی رنگدانه و لعاب ، پژوهشکده مواد رنگزا ، پزوهشکده علوم و فناوری رنگ ، تهران

3 دانشکده مهندسی پلیمر ، دانشگاه صنعتی سهند ، تبریز پژوهشکده مواد پلیمری ، دانشکده صنعتی سهند ، تبریز

amnc/2012 . 1 . 1 . 3

چکیده

در این مقاله رنگدانه فسفات روی لیتیم با استفاده از روش هم رسوبی سنتز و خواص ضدخوردگی آن بررسی شده است . برای شناسایی این رنگدانه ، از آزمون‌های پراکنش پرتوی ایکس (XRD) و طیف نگاری مادون قرمز (FTIR) استفاده گردید . همچنین مورفلوژی رنگدانه به وسیله‌ی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و خواص ضدخوردگی آن با فسفات روی تجاری ، از طریق تهیه‌ی محلول اشباعی از رنگدانه‌ها درون محلول 5/3 درصد کلرید سدیم ، به وسیله‌ی طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) ارزیابی شد . نتایج بررسی فازی نشان داد که فاز LiZnPO4 فاز اصلی و LiZn2PO4.HPO4 و ZnO فاز‌های فرعی تشکیل شده هستند . ذرات بدست آمده از واکنش دارای  مورفلوژی میله‌ای شکل با نسبت طول به عرض 6/5 هستند . ضمنا نتایج نشان داد که آزمون (EIS) بیانگر عملکرد بهتر بازداری خوردگی فسفات روی لیتیم نسبت به رنگدانه فسفات روی تجاری است 

کلیدواژه‌ها