اثر آماده‌سازی شیمیایی سطح کربن استیل بر جدایش لایه‌ای در استیل پوشش داده شده با اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پلاستیک پژوهشکده فرآیند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، تهران ، ایران

2 گروه پلاستیک پژوهشکده فرآیند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، تهران ایران

amnc/2012 . 1 . 1 . 4

چکیده

مقاومت فصل مشترک پوشش با فلز از عوامل تعیین کننده در کارایی پوشش‌های پلیمری است . در این کار پژوهشی خواص شیمیایی و فیزیکی اکسید فلز با آماده‌سازی سطح کربن استیل در محلول اسیدیM  1/0 و محلول بازی   M H3BO3  6/ 0 + Na2B4O7 . 10 H2O M 15 /0 تغییر داده شد . سپس تاثیر آن بر استحکام فصل مشترک پوشش با اکسید فلز در محلول نمکی با گذشت زمان و با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد . نتایج بدست آمده نشان داد اگرچه هر دو روش آماده سازی شیمیایی استفاده شده، استحکام فصل مشترک و در نتیجه کارایی پوشش را بهبود بخشید اما بالاترین استحکام فصل مشترک با گذشت زمان مربوط به نمونه‌های آماده سازی شده در محلول اسیدی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات