سنتز یک ماده‌ی رنگزای جدید بر پایه‌ آلیل نفتامید و بررسی خواص نوری آن به عنوان حسگر فلورسنتی و کالریمتری یون فلوراید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران

2 قطب علمی رنگ ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران

چکیده

در این تحقیق یک ماده‌ی رنگزای جدید آلیل نفتامید حاوی گروه عاملی تیواوره سنتز و خواص آن به عنوان حسگر فلورسنتی و کالریمتری برای یون فلوراید در محلول DMF مورد بررسی قرار گرفت . ضمنا خواص نوری ماده‌ی رنگزای سنتز شده در محلول DMF بررسی و گزارش گردید . نتایج نشان داد که شدت نشر فلورسانس ماده رنگزا با افزایش غلظت یون فلوراید به دلیل ایجاد پیوند هیدروژنی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد . همچنین در اثر افزایش یون فلوراید جابجایی‌های طیف جذبی ماده رنگزا همراه با تغییر کاملا محسوس رنگ زرد-سبز به ارغوانی دیده  شد و نشر فلورسانس ماده ی مورد نظر کاملا خاموش گردید . به این ترتیب ماده‌یی رنگزای سنتز شده به عنوان حسگر فلورسنتی و کالریمتری برای یون فلوراید معرفی شد 

کلیدواژه‌ها

موضوعات