بررسی تاثیر شرایط کلسینه کردن رنگدانه نانومتری آلومینات کبالت بر پوشش‌دهی سطح سرامیکی توسط میکروسکوپ حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی ارومیه ، ارومیه

2 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران آزمایشگاه فرآیند های صنایع شیمیایی معدنی ، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند ، تبریز

amnc/2012 . 1 . 1 . 6

چکیده

در تحقیق حاضر نقش زمان کلسینه کردن رنگدانه نانومتری آلومینات کبالت بر رفتار حرارتی یک نوع لعاب شفاف جهت پوشش‌دهی سطح سرامیکی به کمک میکروسکوپ حرارتی مطالعه شده است . اندازه  رنگدانه نانومتری مورد بحث به کمک سنتز احتراقی تهیه و به مدت 1 و 2 ساعت در  Cº800  وCº 1000 کلسینه شد . رنگدانه‌های بدست آمده به یک نوع لعاب صنعتی شفاف افزوده شد و رفتار حرارتی لعاب‌های تهیه شده به کمک میکروسکوپ حرارتی بررسی و انقباض حرارتی و زاویه‌ تماس لعاب به صورت تابعی از دما اندازه ‌گیری شد . به کمک اندازه‌گیری دمای تبدیل شیشه‌ای ، نقطه نرمی و دمایی که لعاب در آن به شکل نیم کره در می‌آید پارامتر‌های معادله وگل ، فولچر و تامان محاسبه ویسکوزیته فاز مذاب به صورت تابعی از دما تخمین زده شد . نتایج بدست آمده  نشان داد که بهترین شرایط برای کلسینه کردن رنگدانه آلومینات کبالت جهت پوشش دهی سطح سرامیکی 1000 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 1 ساعت است 

کلیدواژه‌ها