بررسی تاثیر شرایط کلسینه کردن رنگدانه نانومتری آلومینات کبالت بر پوشش‌دهی سطح سرامیکی توسط میکروسکوپ حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی ارومیه ، ارومیه

2 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران آزمایشگاه فرآیند های صنایع شیمیایی معدنی ، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند ، تبریز

چکیده

در تحقیق حاضر نقش زمان کلسینه کردن رنگدانه نانومتری آلومینات کبالت بر رفتار حرارتی یک نوع لعاب شفاف جهت پوشش‌دهی سطح سرامیکی به کمک میکروسکوپ حرارتی مطالعه شده است . اندازه  رنگدانه نانومتری مورد بحث به کمک سنتز احتراقی تهیه و به مدت 1 و 2 ساعت در  Cº800  وCº 1000 کلسینه شد . رنگدانه‌های بدست آمده به یک نوع لعاب صنعتی شفاف افزوده شد و رفتار حرارتی لعاب‌های تهیه شده به کمک میکروسکوپ حرارتی بررسی و انقباض حرارتی و زاویه‌ تماس لعاب به صورت تابعی از دما اندازه ‌گیری شد . به کمک اندازه‌گیری دمای تبدیل شیشه‌ای ، نقطه نرمی و دمایی که لعاب در آن به شکل نیم کره در می‌آید پارامتر‌های معادله وگل ، فولچر و تامان محاسبه ویسکوزیته فاز مذاب به صورت تابعی از دما تخمین زده شد . نتایج بدست آمده  نشان داد که بهترین شرایط برای کلسینه کردن رنگدانه آلومینات کبالت جهت پوشش دهی سطح سرامیکی 1000 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 1 ساعت است 

کلیدواژه‌ها