بررسی واکنش پخت پلی پورتان تک جزیی به روش‌های گرماسنجی و طیف‌سنجی FTIR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

2 پژوهشکده پوشش های سطح و فناوری های نوین ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران

3 دانشگده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران

amnc/2012 . 1 . 1 . 7

چکیده

آزاد شدن عامل بلوکه کننده مهمترین در مرحله در واکنش پخت پوشش‌های پلی‌یورتانی تک جزیی است . این فرآیند شامل آزاد شدن عامل مسدود کننده ایزوسیانات در حضور گرماست که منجر به رهایش عامل مسدود و همزمان واکنش‌ گروه‌های ایزوسیانات آزاد با گروه‌های هیدروکسیل می‌گردد . بررسی واکنش پخت ایزوسیانات بلوکه با ترکیب دارای هیدروژن فعال، بدلیل انجام همزمان واکنش پخت و آزاد شدن عامل بلوکه، پیچیده بوده و تفکیک این واکنش‌ها جهت بررسی واکنش،  امری اجتناب‌ناپذیر است . در این بررسی خصوصیات آزاد جدا شدن عامل مسدود کننده و پخت ایزوسیانات مسدود شده با عوامل هیدروکسیل افزونه اپوکسی آمین توسط دستگاه‌های طیف‌سنجی مادون قرمز، گرما سنجی روبشی تفاضلی و وزن سنجی گرمایی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که به دلیل پیچیدگی واکنش پخت در سامانه‌های یک جزیی پلی‌یورتانی و همزمان بودن واکنش آزاد شدن عامل بلوکه و پخت به عنوان دو فرآیند گرمازا و گرماگیر ، با آنالیز گرمایی نمی‌توان این دو مرحله را از هم تفکیک نمود، اما آنالیز طیف‌سنجی مادون قرمز در سه دمای مختلف وابستگی شدید آزاد شدن عامل بلوکه به دما را نشان داد . در دمای 150 درجه‌ سانتی‌گراد حداکثر گروه‌های لیزوسیانات آزاد شده مشاهده شد 

کلیدواژه‌ها