اثر نانونقره بر روی خواص حرارتی و ضد باکتریایی پوشش پلی یورتان 100% جامد دوجزیی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

2 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز/ پژوهشکده مواد پلیمری، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

3 گروه چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

/amnc.2013.1.4.2

چکیده

پوششی از پلی یورتان %100 جامد دوجزیی حاوی نانوذرات نقره (ppm 200) تهیه شده و خواص آنها با پوشش فاقد این نانوذرات مقایسه گردید. پوشش­های تهیه شده در معرض باکتری های ای کولای و اس آرئوس بر طبق روش نفوذ دیواره آگار قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نانو کامپوزیت نقره رشد هر دو نوع باکتری ای کولای و اس آرئوس را کاهش می­دهد. ضمنا تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع نمونه ها نشان داد که توزیع یکنواختی از نانوذرات نقره در ماتریس پلی یورتان رخ داده است. طیف نگاری انتقال مادون قرمز فوریر از پوشش تهیه شده نشانگر عدم تاثیر نانوذرات نقره بر روی پیوندهای شیمیایی درون پلی یورتان بود. در نهایت خواص حرارتعی پوشش در حضور نانوذرات نقره از طریق آزمون­های وزن سنجی حرارتی و گرماسنجی پویشی تفاضلی بررسی شد. نتایج نشان داد که رفتار حرارتی پوشش در حضور نانوذرات بهبود می­یابد.

کلیدواژه‌ها