تهیه و مشخصه یابی نانوسیلیکای آمایش شده با پرفلوئوروسیلان و بررسی اثر pH در فرایند آمایش

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران/ قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

2 گروه پژوهشی پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

4 گروه پژوهشی نانومواد و نانوفناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

چکیده

در این مقاله نانوسیلیکا با پرفلوئوروآلکوکسی سیلان در pHهای مختلف آزمایش گردید و ذرات آمایش شده، تحت آزمون های مختلفی مانند کدورت سنجی، اندازه‌گیری چگالی، طیف‌سنجی ماوراء‌بنفش، آزمون TGA و آنالیز عنصری قرار گرفت. نتایج نشان داد که pH در عملکرد آمایش و میزان واکنش سیلان و سطح سیلیکا موثر بوده و خواص متفاوتی را در ذرات به وجود می‌آورد. همچنین pH بر روی ساختار پرفلوئوروسیلان موجود در ذرات آمایش‌شده موثر است. به طوری که نمونه‌هایی که در شرایط pH قلیایی‌تر مورد آمایش قرار گرفته‌اند میزان فلوئوروسیلان بشتری دارند و حضور عوامل غیرقطبی و آب‌گریز در این ذرات باعث پایدای کمتر پراکنش‌ آنها در حلال‌هایی با پارامتر قطبیت بالا می‌گردد. همچنین مقدار pH برروی ساختار پرفلوئوروسیلان موجود در ذرات آمایش شده موثر است.

کلیدواژه‌ها