بررسی اثر میکرو و نانوپرک شیشه بر سینتیک پخت و خواص ضد خوردگی پوشش های کامپوزیتی رزین وینیل استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پلاستیک پژوهشکده فرآیند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، تهران ، ایران

2 گروه پلاستیک، پژوهشکده فرایند، پژهوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران

3 گروه پلاستیک، پژوهشکده فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران

/amnc.2012.1.4.5

چکیده

در این مقاله اثر سه نوع پرک شیشه میکرو و نانو بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی تهیه‌شده از آنها با استفاده از رزین اپوکسی وینیل استر بررسی شده است. در مقیاس میکرو، پرک شیشه در دو نوع میکرونیزه و آسیاب شده و در مقیاس نانو از پرک شیشه آسیابی استفاده شده است. نتایج آزمون گرماسنجی  روبشی دینامیکی (DSC) نشان می‌دهد حضور میکرو و نانو پرک شیشه باعث کاهش انرژی فعالسازی و چگالی شبکه‌ای شدن نسبت به نمونه فاقد پرکننده می‌شود. از این مطالعات نتیجه‌گیری می‌شود که در فرآیند پخت کامپوزیت، نانوپرک‌های شیشه در مقایسه با پرک‌های میکرو موجب ایجاد تاخیر بیشتری در فرآیند پخت می‌گردند. خواص خوردگی نمونه‌های تهیه شده نیز با استفاده از آزمون مه‌نمکی بررسی گردید. با توجه به نتایج، نمونه فاقد پرکننده کمترین مقاومت خوردگی را نشان داده، و حضور میکرو و همچنین نانو پرک شیشه موجب افزایش مقاومت خوردگی نمونه‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها