بررسی خواص رنگ ترافیکی گرمانرم حاوی روزین استر سنتز شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه رنگ، رزین و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران

چکیده

در این تحقیق، روزین در یک فرآیند دو مرحله‌ای با انیدرید مالئیک و گلیسیرین اصلاح شد. در مرحله اول از واکنش بین روزین و انیدرید مالئیک، یک اسید سه عاملی تحت مکانیزم دیلز-آلدر بدست آمد. در مرحله دوم، فرآیند استری شدن از واکنش بین اسید سنتزشده و گلیسیرین (الکل) صورت گرفت. با تعیین ارزش اسیدی در طول واکنش، اندازه‌گیری دمای نرم‌شوندگی رزین، تحلیل DMTA و طیفسنجی FTIR هویت شناسی محصول نهایی واکنش انجام شد. در مرحله بعد روزین استر سنتزی با یک نمونه تجاری از رزین آلکیدی فرمول‌بندی شده و نمونه‌های مواد خطکشی گرمانذم الکیدی تهیه شد. با انجام آزمون‌های مختلفی از قبیل تعیین نقطه نرم شوندگی، عامل روشنایی، داده‌های رنگی و مقاومت در برابر حرارت خواص نمونه‌های رنگ گرم ترافیکی ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون‌های هویت شناسی روزین استر سنتزی و بررسی‌های انجام‌گرفته برروی نمونه‌های تهیه شده و قابلیت بکاربری آنها در رنگ‌های گرم ترافیکی است.

کلیدواژه‌ها