بررسی خواص نورتابی فورستریت +Mg2SiO4:Dy3 سنتز شده به روش هیدروترمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه نانو مواد و نانو پوشش، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

/amnc.2012.1.4.7

چکیده

در این مقاله، نانوذرات فورستریت به روش هیدروترمال سنتز شدند. بدین منظور پیش ماده تترا اتیل ارتوسیلیکات برای تامین عنصر سیلیسیوم مورد استفاده قرار گرفت. نمونه سنتز شده بوسیله پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و اسپکتروفلوریمتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه‌ها در دمای 800 درجه سلسیوس کلسینه شده بوند. نتایج حاکی از آن است که نمونه‌های سنتز شده حاوی مقادیر ناچیزی فاز پریکلاز (MgO) با اندازه ذرات بسیار درشت‌تر از فاز اصلی فورستریت هستند. نمونه‌های سنتزشده در صورت قرارگرفتن در معرض اشعه UV، نور سفید از خود ساطع می‌کنند. نتایج نورتابی ذرات Mg2SiO4:Dy3+ نشان داد که وقتی با نور 350 nm تهییج می‌شوند، طیف نشر آن شامل دو نوار اصلی در 576 و 487 nm خواهد بود که به ترتیب به انتقال‌های 4F9/2-6H13/2 و 4F9/2-6H15/2 مربوط می‌شوند. در ضمن بیشترین شدت نوارها در غلظت %5/0 مولی Dy3+ بدست آمد.

کلیدواژه‌ها