ارزیابی میزان مقاومت به خوردگی فولاد روی اندود به روش الکتروشیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

/amnc.2012.1.3.3

چکیده

مقاومت به خوردگی فولاد روی اندود به روش الکتروشیمیایی شامل روش پلاریزاسیون و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج اثر وجود لایه روی اندود بر بهبود خواص ضد خوردگی فولاد و همچنین اثر حفاظت کاتدی و سدگری[1] این لایه را تایید کرد. با استفاده از نمودارهای پلاریزاسیون سرعت خوردگی فولاد معمولی 5±180 میکرومتر در سال و سرعت خوردگی فولاد روی اندود 5±85 میکرومتر در سال اندازه­گیری و محاسبه شد. مقاومت امپدانس نمونه­های روی اندود به طور میانگین 10±520 اهم و مقاومت امپدانس نمونه­های معمولی 10±140 اهم حاصل شد که با نتایج بدست آمده از نمودارهای تافل مطابقت داشت. همچنین مشاهده شد که وجود لایه روی اندود بر سطح فلز فولاد واکنش های کاتدی را تحت تاثیر قرار داده بطوریکه شیب کاتدی در منحنی تافل کاهش یافته است. بنابراین مکانیزم حفاظت کنندگی لایه روی اندود از طریق دخالت در واکنش­های کاتدی صورت می‌گیرد.


 

کلیدواژه‌ها


[1] Simُes A, Carbonari R, Sarli A, del Amo B, Romagnoli R, An environmentally acceptable primer for galvanized steel: Formulation and evaluation by svet, Corrosion Science 53, 2011, 464–472.
[2] Tianlan P, Ruilin M, Rare earth and silane as chromate replacers for corrosion protection on galvanized steel, journal of rare earths, 27, 2009, 159.
[3] Ilhan-Sungur E, Cansever N, Cotuk A, Microbial corrosion of galvanized steel by a freshwater strain of sulphate reducing bacteria (Desulfovibrio sp.), Corrosion Science 49, 2007, 1097–1109.
[4] Carbucicchio M, Ciprian R, Ospitali F, Palombarini G, Morphology and phase composition of corrosion products formed at the zinc–iron interface of a galvanized steel, Corrosion Science 50, 2008, 2605–2613.
[5] Prasad Yadav A, Nishikata A, Tsuru T, Degradation mechanism of galvanized steel in wet–dry cyclic environment containing chloride ions, Corrosion Science 46, 2004, 361–376.
[6] Zhang X, Corrosion and Electrochemistry of Zinc, Plenum Press, New York, 1996, p. 241, 257.
[7] Natesan M, Venkatachari G, Palaniswamy N, Kinetics of atmospheric corrosion of mild steel, zinc, galvanized iron and aluminium at 10 exposure stations in India, Corrosion Science 48, 2006, 3584–3608
[8] Dubuisson E, Lavie Ph, Dalard F, Caire J, Szunerits S, Corrosion of galvanised steel under an electrolytic drop,  Corrosion Science 49, 2007, 910–919.
[9] Chattopadhyay A, Subramanya Sarma V, Murty B, Haldara A, Bhattacharjeea D, Studies on hot-rolled galvanized steel sheets: Segregation of alloying elements at the surface, Scripta Materialia 59, 2008, 522–525
[10] Lebrini M, Fontaine G, Gengembre L, Traisnel M, Lerasle O, Genet N, Corrosion behaviour of galvanized steel and electroplating steel in aqueous solution: AC impedance study and XPS,  Applied Surface Science 254, 2008, 6943–6947.