تهیه و بررسی خواص مکانیکی ترموپلاستیک پخت شده بر پایه آمیزه پلی پروپیلن/لاستیک پلی بوتادی در حضور عامل سازگار کننده پلی بوتادین اصلاح شده با آکریلیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشگاه یاسوج، گچساران، ایران

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه اراک، اراک، ایران

/amnc.2019.8.30.5

چکیده

آمیزه‌های ترموپلاستیک پخت شده (TPVs) با مقاومت سایشی بالا بر پایه آمیزه پلی پروپیلن/ لاستیک پلی بوتادین پلی بوتادی ان (PP/BR) و پلی پروپیلن/ لاستیک پلی بوتادی ان اصلاح شده با اکریلیک اسید/ لاستیک پلی بوتادی ان) BR/Ac-(BR/PP با استفاده از روش اختلاط مذاب و تحت شرایط پخت دینامیکی تهیه گردید. ابتدا خواص مکانیکی (استحکام کششی‌، ازدیاد طول در نقطه شکست و مقاومت سایشی) آمیزه‌های BR و BR/Ac-BR بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که علیرغم این‌که مقاومت سایشی آمیزه لاستیکی BR/Ac-BR از BR خالص بسیار کمتری است ولی دارای مدول بیشتری می‌‌باشد. سپس نمونه‌های TPV حاصل از BR/PP و BR/Ac-BR/PP با نسبت فاز لاستیک به پلاستیک 70 به 30 تهیه گردید. نتایج نشان داد کهTPV بر پایه BR/Ac-BR/PP به دلیل داشتن ذرات ریزتر لاستیک پخت شده در ماتریس پلاستیک‌، دارای خواص سایشی و استحکام کششی بالاتری در مقایسه با TPV های بر پایه BR/PP است. همچنین آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) نشان از درصد بلورینگی کم‌تر TPV بر پایه BR/Ac-BR/PP دارد که این امر به دلیل پراکنش بهتر ذرات لاستیک پخت شده در ماتریس PP می‌باشد که منجر به برهم کنش بهتر لاستیک – پلاستیک در TPV تولید شده، می‌شود. و این مورد با استفاده از تصاویر میکروسکوپ روبشی الکترونی ( SEM ) نمونه ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1] D. Arencon, J.I. Velasco, Fracture toughness of polypropylene-based particulate composites, Materials 2 (4) (2009) 2046e2094.
[2] A. Whelan and K. S. Lee, Eds. “Thermoplastic Rubber in Developments in Rubber Technology” , Applied Science Publishers, New York 1988.
[3] A. Whelan and K. S. Lee, Eds. “Thermoplastic Rubber in Developments in Rubber Technology” , Applied Science Publishers, New York 1988.
[4] Anil k. Bhowmick and H.L. Stephens,Eds., “ Handbok of Elastomers-New Developments and Technology ”Marcel Dekker,New York,1988.
[5] N.R.Legge,G.Holden and H.E. Schoeder. Eds, “Thermoplastic Elastomers-A Comprehensive Review”, Hanser Publishers, Munich , 1987.
[6] Gui-Qui Ma, Xu-Bo Yuan et al . Blends of Polypropylene with Poly(cis-butadiene) Rubber. II. Small-Angle X-ray Scattering Studies of the Phase Structure of Immiscible Blends of Polypropylene with Poly(cis-butadiene) Rubber, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 83, 2088–2094 (2002).(2001),
[7] Jing Seng, Lan-Ying Qi et al Blends of Polypropylene with Poly(cis-butadiene) Rubber.I. Phase Structure and Morphology of Blends.(1996). John Wiley & Sons, Inc. CCC 0021-8995/97/122265-08.
[8] Soriya Inteda, Natinee Lopattananon et al. Comparative study of NR/BR/PP and NR/NBR/PP ternary blends for high abrasion resistant thermoplastic vulcanizates. Advanced Materials Research Vol. 844 (2014) pp 131-© (2014) Trans Tech Publications, Switzerland/ doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.844.131.
[9] D1600, “Abbreviated Terms Relating to Plastics”, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.