عضویت در انجمن علمی رنگ ایران

علاقه مندان برای عضویت در انجمن علمی رنگ ایران نیاز است تا فرم عضویت تکمیل شده و تصویر رسید پرداخت حق عضویت سالانه (متناسب با نوع عضویت) خود را به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

 

دریافت فرم عضویت

 

حق عضویت ها:

1)      دانشجویی: 500.000 ریال

2)      وابسته: 750.000 ریال

3)      پیوسته: 1.000.000 ریال

 

اطلاعات شماره حساب بانک ملت انجمن علمی رنگ ایران

شماره شبا: 150120020000001822503117 IR

شماره حساب: 1822503117

شماره کارت: 4795-4011-3378-6104