بررسی لایه جوانه‌زای اکسیدروی در رشد نانوساختارهای کادمیوم‌سولفید به منظور استفاده در ادوات اپتوالکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده نیمه هادی ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

2 استادیار، پژوهشکده نیمه هادی ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش تاثیر لایه جوانه‌زای اکسید‌روی در رشد نانو‌ساختار‌های یکنواخت کادمیوم‌سولفید توسط روش لایه‌نشانی حمام شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. اعمال لایه اکسیدروی منجر به تغییر مورفولوژی کروی مانند کادمیوم‌سولفید لایه‌نشانی شده روی زیرلایه شیشه‌ای به ساختار نانوورقه‌ای شد. همچنین تغییر مورفولوژی از کروی شکل به ساختار نانوورقه‌ای منجر به تغییر ساختار بلوری از کیوبیک به هگزاگونال شد. طیف‌ سنجی مرئی-فرابنفش برای نمونه کادمیوم‌سولفید با ساختار نانو‌ورقه‌ای به علت مساحت سطح ویژه زیاد آن در مقایسه با نمونه‌ با ساختار کروی شکل، درصد جذب زیادتری از نور‌های ورودی را نشان داده است. گاف انرژی محاسبه شده این نمونه توسط نمودار تاک، مقدار eV 2.62 را نشان داده است که در مقایسه با ساختار بالک کادمیوم‌سولفید افزایش یافته است که این امر به علت خواص بلوری بهبود یافته نانوورقه‌ها است. نتایج بدست آمده نشان دهنده خواص حسگری بهبود یافته آشکارساز‌های نوری ساخته شده مبتنی بر نانو‌ورقه‌های کادمیوم‌سولفید در مقایسه با نمونه‌ دیگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها