اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر صباغ الوانی

پوششها و مواد پیشرفته، انرژی های تجدیدپذیر دانشیار، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sabbagh_alvaniaut.ac.ir

سردبیر

دکتر کمال الدین قرنجیگ

مواد رنگزا، شیمی آلی استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

gharanjigicrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فتح الله مضطرزاده

بایومواد، نانوفناوری استاد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

moztarzadehaut.ac.ir

دکتر رحمت الله رحیمی

نانوفناوری، شیمی معدنی استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت

rahimi_rahiust.ac.ir

دکتر زهرا رنجبر

مهندسی رنگ و پوشش، پدیده های سطحی استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

ranjbaricrc.ac.ir

دکتر جواد مختاری

شیمی آلی، مواد رنگزا استاد، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

j.mokhtariguilan.ac.ir

دکتر نیازمحمد محمودی

محیط زیست و رنگ استاد، پژوهشگاه رنگ

mahmoodiicrc.ac.ir

دکتر سعید باستانی

پوشش های هوشمند، جوهرهای چاپ دانشیار، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

bastaniicrc.ac.ir

دکتر نعیمه ناصری

نیمه رسانا، فیزیک حالت جامد دانشیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

naserisharif.edu

دکتر بهرام رمضان زاده

روکش های سطح، الکتروشیمی و خوردگی دانشیار، پژوهشگاه رنگ

ramezanzadeh-bhicrc.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر رضا سلیمی

نانوفوتوکاتالیست، انرژیهای سبز استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

r-salimiaut.ac.ir

دکتر حسن سامعی

فوتوالکتروشیمی، نانوفناوری استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

h-sameieaut.ac.ir

ویراستار ارشد

دکتر حمید کاظم زاده

نانوکامپوزیت، غشای پلیمری پژوهشگر، دانشگاه تربیت مدرس

h.kazemzadehmodares.ac.ir