مواد پیشرفته و پوشش های نوین (AMNC) - فرایند پذیرش مقالات