بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابادی، ساناز [1] گروه پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
 • بابایی، محسن [1] کارشناس تحقیقات باتری/ گروه ذخیره سازهای انرژی، پژوهشکده مکانیک، پژوهشگاه فضایی ایران، شیراز، ایران
 • بارباز اصفهانی، رضا [1] دانشجو دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، پژوهشکده فناوری نو، گروه مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
 • بارباز اصفهانی، رضا [1] دانشکده ی مهندسی مکانیک، پژوهشکده ی فناوری نو، گروه مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • باستانی، سعید [1] قطب علمی رنگ، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • باستانی، سعید [1] گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • باستانی، سعید [1] گروه پژوهشی پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران/ قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران
 • باقرنژاد، مینا [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد نانوفیزیک، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • باقری، حمیدرضا [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد، گروه خوردگی و حفاظت از مواد
 • بختیاری، ابوذر [2] گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • بخشی، نازنین [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه پلیمر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بدیعی، علیرضا [1] گروه شیمی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران ، تهران
 • براتی، ابوالفضل [2] دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • براتی دربند، قاسم [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد، گروه خوردگی و حفاظت از مواد
 • برزگری، محمدمهدی [1] استادیار، آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری پیل‌سوختی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، فریدون کنار، ایران
 • برکت، سید مسعود [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان
 • برکت، مسعود [1] دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان
 • برکت، مسعود [1] دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان
 • بروجردیان، پرویز [1] مجتمع پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
 • بشارتی سیدانی، طیبه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
 • بشارتی سیدانی، عباس [1] دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
 • بکتاشیان، شقایق [1] کارشناس تحقیقات باتری/ گروه ذخیره سازهای انرژی، پژوهشکده مکانیک، پژوهشگاه فضایی ایران، شیراز، ایران
 • بلباسی، سمانه [1] دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز
 • بنیاب، علی [1] دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
 • بنی جمالی، سارا [1] پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک
 • بهرامی، سید هژیر [1] دانشکده مهندسی نساجی انشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • بهرامی، نرمین [1] استادیار، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، البرز، ایران
 • بهرامی، هژیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران
 • بیدکی، سید منصور [1] دانشکده مهندسی نساجی پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد
 • بیژنی، میلاد [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • بیژنی، میلاد [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ. دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

پ

ت

ج

 • جان نثاری، علی [1] پژوهشکده پوشش های سطح و فناوری های نوین ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران
 • جان نثاری، علی [1] پژوهشکده پوشش های سطح و فناوریهای نوین، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • جان نثاری، علی [1] گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران
 • جان نثاری، علی [1] گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • جعفری، مصطفی [1] گروه نانو تکنولوژی، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس، شیراز، ایران
 • جعفری فرد، سمانه [1] گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • جلالی سروستانی، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران
 • جلیلی، مجتبی [1] گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش،تهران
 • جمشیدی، مسعود [1] آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • جهان بیگلری، مریم [1] دانشجوی دکتری، کرج ، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی نساجی و چرم
 • جهانشاهی، محسن [1] استاد، گروه تحقیق غشایی، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل، بابل، ایران
 • جهانشاهی، محسن [1] استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • جهانشاهی، محسن [1] استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • جهانگیری، شهرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • جوادپور، جعفر [1] استاد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چ

ح

خ

د

 • داودی، شیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • دبیر، بهرام [1] دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
 • درویشی، رضا [1] استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشگاه یاسوج، گچساران، ایران
 • درویشی، رضا [1] استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشگاه یاسوج، گچساران، ایران
 • دهقانیان، چنگیز [1] دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالوژی و مواد
 • دهقانیان، چنگیز [1] استاد، پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دودانگه، محمد [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان، کاشان
 • دودانگه، محمد [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات و توسعه اتکا، تهران
 • دوستدار، کمال [1] دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

ذ

ر

 • رئیسی، داود [1] دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان
 • ربیعی، محمد [1] دانشیار، گروه بیو متریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
 • ربیعی، محمد [2] دانشیار، گروه بیو متریال، دانشکده مهندسی پزشگی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
 • ربیعی، نوید [1] دانشجوی دکترا، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ربیعی، نوید [1] دانشجوی دکتری، گروه شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • رجبی ابهری، عباس [1] دانشجوی دکتری، گروه شیمی کاربردی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • رحیمی قهرودی، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز
 • رستگار، سعید [1] دانشگده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران
 • رستگار، سعید [1] گروه پژوهشی پوشش های سطح و خوردگی،موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • رستمی، مهران [1] گروه پژوهشی نانو فناوری رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • رستمی، مهران [1] گروه پژوهشی نانومواد و نانوفناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران
 • رستمی، مهران [1] گروه نانومواد و نانوپوشش، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران
 • رشوند، معصومه [1] گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • رشیدی، ابوسعید [1] دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • رضایی، بابک [1] دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران
 • رضایی، مصطفی [1] دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی پلیمر
 • رضوی، منصور [1] پژوهشگاه سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ، کرج
 • رفیعایی، فهیمه [1] دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالوژی و مواد
 • رفیعی، مهدی [1] استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • رمضان زاده، بهرام [1] گروه پژوهشی خوردگی، پژوهشکده پوشش،موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ
 • رمضانزاده، بهرام [2] گروه پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • رمضانی دارابی، رضوانه [1] کارشناس ارشد، گروه تحقیق غشایی، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل، بابل، ایران
 • رنجبر، زهرا [3] استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
 • رنجبر، زهرا [1] قطب علمی رنگ، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • رنجبر، زهرا [1] گروه پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • رنجبر، مهدی [1] دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده شیمی کاربردی، شاهین شهر اصفهان
 • روحانی، شهره [1] گروه پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • روحانی، شهره [1] قطب علمی رنگ ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران
 • ریسی پور شیرازی، آرمین [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ز

 • زارعی، داود [1] استادیار، گروه مهندسی پلیمر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • زارعی، داود [1] استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • زارعی، داود [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • زارعی، داوود [1] گروه مهندسی پلیمر،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • زارعی احمدی، امان اله [1] گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
 • زارعی جلیانی، محمد [1] کارشناس تحقیقات باتری/ گروه ذخیره سازهای انرژی، پژوهشکده مکانیک، پژوهشگاه فضایی ایران، شیراز، ایران
 • زالی، عباس [1] دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده شیمی کاربردی، شاهین شهر اصفهان
 • زرآبادی پور، پژمان [1] گروه شیمی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران ، تهران
 • زمانی، فاطمه [1] دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، پژوهشکده مواد و فناور یهای پیشرفته در نساجی، تهران
 • زمانی، فاطمه [1] دانشگاه حضرت معصومه "سلام الله علیها"، قم
 • زمانی، فاطمه [1] استادیار، دانشگاه حضرت معصومهسلام الله علیها، قم
 • زمینی، آرش [1] استادیار، گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • زند رحیمی، مرتضی [1] استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

س

 • ساداتی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • ساکت، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
 • ساکت بلگوری، مهسا [1] پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
 • سالاریان، رضا [1] استادیار، موسسه آموزش عالی مازیار، تهران، ایران
 • سالم، امین [1] موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ، تهران آزمایشگاه فرآیند های صنایع شیمیایی معدنی ، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند ، تبریز
 • سالم، شیوا [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
 • سالم، شیوا [1] گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی ارومیه ، ارومیه
 • سامعی، حسن [2] پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • سامعی، حسن [1] استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • سامعی، حسن [1] پژوهشکده رنگ و پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران
 • سامعی، حسن [1] پژوهشکده رنگ وپلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
 • سامعی، حسن [1] دانشکده‌ مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • سامعی، حسن [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران
 • سایبانی، مصباح [1] دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • سبزآور، سارا [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • ستاره، الهام [1] دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی، البرز، ایران
 • سرابی، علی اصغر [1] دانشکده‌ مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • سرابی، علی اصغر [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ. دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران
 • سرابی، علی اصغر [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • سرابی، علی اصغر [2] دانشکده مهندسی پلیمر ورنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،تهران
 • سرابی، علی اصغر [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
 • سرابی، علی اصغر [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
 • سراج، ساناز [1] پژوهشکده پوشش های سطح و فناوریهای نوین، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • سرای لو، محدثه [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • سرداری، اعظم السادات [1] پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
 • سروش نیا، شقایق [1] گروه پژوهشی پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران
 • سعیدی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • سلطانی، مسعود [2] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلماسی فر، امیر [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
 • سلیمانی گرگانی، آتشه [1] گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه‌ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
 • سلیمی، رضا [1] استاد پژوهشگر، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • سلیمی، رضا [2] پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • سلیمی، رضا [1] پژوهشکده رنگ و پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران
 • سلیمی، رضا [1] پژوهشکده رنگ وپلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
 • سلیمی، رضا [1] دانشجوی دکتری، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • سلیمی، رضا [1] دانشکده‌ مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • سلیمی، رضا [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران
 • سلیمی، سینا [1] گروه مهندسی پلیمر،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • سمنانی رهبر، روح اله [3] استادیار، گروه پژوهشی نساجی و چرم، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • سمیعی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سیادت، سیده آمنه [1] گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت
 • سیادت، سیده آمنه [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سیار، گلرخ [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، موسسه آموزش عالی کاوش، محمود آباد، ایران
 • سیدرئوفی، زهراسادات [1] استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سیف کردی، علی اکبر [1] استاد، گروه شیمی کاربردی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

ش

ص

ط

 • طاقه دلشاد، مهدی [1] کارشناسی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • طالبی، سعید [1] دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی پلیمر
 • طاهران، مهرداد [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • طاهریان، مژده [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • طاهریان، مژده [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران پژوهشکده رنگ وپلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
 • طاهریان، مهرداد [1] دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان
 • طباطبائی، فرزانه [1] پژوهشکده رنگ و پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران
 • طباطبایی، فرزانه [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران پژوهشکده رنگ وپلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
 • طهماسبی، سارا [1] کارشناس ارشد، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • طهماسبی، نرگس [1] دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واجد ماهشهر، ماهشهر

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاردر، پونه [1] استادیار، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
 • کاردر، پونه [1] استادیار، گروه پوششهای سطح و خوردگی، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
 • کاردر، پونه [1] استادیار، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
 • کاردر، پونه [1] گروه پژوهشی پوشش های مسلح و خوردگی، موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
 • کاردر، پونه [1] گروه پوشش های سطح و خوردگی، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
 • کاظم زاده، حمید [2] مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کاظمی، زهرا سادات [1] گروه پژوهشی نانو مواد و نانو فناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران
 • کبریایی، غلامرضا [1] سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(، تهران
 • کبیر، مجتبی [1] گروه مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • کریمی، افضل [1] دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز
 • کریمی، محمدعلی [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، میثم [1] دانشجوی دکتری، گروه بیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
 • کریمی ثابت، جواد [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
 • کریمی ثابت، جواد [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
 • کشاورز، مصدق [1] استادیار، گروه شیمی کاربردی، دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران، ایران.
 • کلائی، محمدرضا [2] دانشیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • کلانتری، بهاره [1] دانشجوی دکتری، دانشده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • کلانتری، بهاره [1] دکتری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • کوپائی، نرجس [1] استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • کوچک، فریناز [1] پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • کوچکزایی، علیرضا [1] گروه مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان
 • کیانی، حمزه [1] دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان
 • کیانی، سجاد [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • کیانی، سجاد [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ. دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران/ پژوهشکده رنگ و پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران
 • کیانی، سجاد [1] دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران
 • کیانی، سجاد [1] دانشکدهمهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران پژوهشکده رنگ و پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
 • کیانی، لیلا [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

گ

ل

 • لطیفی، مسعود [1] دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، پژوهشکده مواد و فناور یهای پیشرفته در نساجی، تهران

م

ن

و

ه

ی