مواد پیشرفته و پوشش های نوین (AMNC) - پیوندهای مفید