ساخت و مشخصه‌یابی زخم پوش منعقدکننده خون مبتنی بر نانوالیاف کامپوزیتی کیتوسان/تانیک اسید/چارچوب ایمیدازولات زئولیتی (ZIF-8)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در این پژوهش نانوالیاف کامپوزیتی کیتوسان حاوی تانیک اسید و چارچوب آلی-فلزی بر پایه روی (ZIF-8) به منظور استفاده بعنوان زخم‌پوش منعقدکننده خون تولید شد. برای این منظور ابتدا چارچوب آلی-فلزی موسوم به چارچوب ایمیدازولات زئولیتی (ZIF-8) سنتز شد و در ادامه نانوالیاف کامپوزیتی کیتوسان حاوی تانیک اسید و ZIF-8 به کمک روش الکتروریسی تولید شدند. تأثیر حضور تانیک اسید و چارچوب آلی-فلزی بر مورفولوژی و خواص انعقادی نانوالیاف کیتوسان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای این منظور از میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و آزمون‌ انعقادخون استفاده شد. مطالعه مورفولوژی زخم‌پوش‌های نانولیفی نشان‌دهنده تولید نانوالیاف یکنواخت و عاری از دانه‌تسبیحی با متوسط اندازه قطر 120 تا 150 نانومتر می‌باشد. همچنین حضور تانیک اسید به دلیل برقراری پیوندهای هیدروژنی و افزایش ویسکوزیته محلول پلیمری، سبب افزایش قطر نانوالیاف کیتوسان گردید. به منظور بررسی فعالیت انعقادی زخم‌پوش‌های تولید شده، از آزمون‌های زمان پروترومبین (PT) و زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال شده (aPTT)، که به ترتیب صحت عملکرد مسیر خارجی و مسیر داخلی انعقاد خون را بررسی می‌کنند، استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که زخم‌پوش نانولیفی تولید شده بطور قابل‌توجهی بر مسیرخارجی انعقاد خون و فاکتور VII تأثیرگذاز است، بطوریکه زمان انعقاد خون به میزان 60 درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است. با توجه به خواص ساختاری و مورفولوژی مناسب و همچنین و عملکرد تسریع انعقاد خون نانوالیاف کامپوزیتی تولید شده، میتوان از آن بعنوان گزینه مناسب در کاربردهای زخم‌پوش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها