نویسنده = رضا نادری محمودی
بررسی عملکرد بازدارندگی ترکیبات آلی مشتقات آزول در مورد فولاد ضدزنگ استنیتی طی دوره غوطه وری در محیط اسید کلریدریک

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 265-274

/amnc.2012.1.4.4

رضا نادری محمودی؛ بیژن پوریوسفی مرخالی؛ مصباح سایبانی؛ محمد مهدویان حاحدی