تاثیرمولفه رنگ بر خوانایی تبلیغات شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 استادیار، گروه شهرسازی، واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

amnc.2020.8.32.7

چکیده

در این پژوهش به رابطه بین تمایز رنگی طرحهای تبلیغات شهری با خوانایی طرحها در معابر با سرعت های متفاوت (بزرگراه ، شریانی ، میادین) و همچنین ارتباط طرحهای فیگوراتیو، رئال و کارتونی در خوانایی و جذب مخاطب پرداخته شده است. با توجه به سرعت خودرو ( مخاطبان سواره ) دردور میادین ، معابر شریانی و بزرگراهی، مخاطبان تبلیغات فرصت متفاوتی برای مشاهده دارند. بنابر این رابطه متغیرهای کیفیت تمایز رنگی در دوحالت (کم و زیاد )، عامل زمان مشاهده طرح ( در سه زمان 4، 8، 12 ثانیه ) و نیز تاثیر طرحهای فیگوراتیو، رئال و کارتونی در خوانایی طرحها در قالب شبیه سازی تصویری در رایانه مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که، طرحهایی با تمایز رنگی بالا خوانایی بهتری دارندو هر چقدر زمان مشاهده طرحها از چهار ثانیه به دوازده ثانیه میل می کند، میزان خوانایی طرحها نیز بیشتر می شود. از طرفی محدودیت های مشاهده در زمان کوتاه طرحها نیز با افزایش تمایز رنگی قابل جبران می باشد. واستفاده از تصاویر رئال در طراحی با تمایز رنگی بالا در خوانایی موثرتر است. با توجه به میزان خوانایی خوب در معابر کم سرعت ، نیاز به استفاده از تمایز رنگی بالا در طراحی نیست. این پژوهش نشان می دهد که تمایز رنگی بالا که باهدف افزایش خوانایی طرحها در بزرگراها استفاده می شود، در بافت های تاریخی دور میادین به منظور کاهش آلودگی بصری در منظر شهری، ضرورت ندارد.

کلیدواژه‌ها


[1] احمدی، تقی، مهندسی تبلیغات محیطی (تبلیغات شهری) انتشارات فرازاندیش سبز، چاپ دوم،(1393) ،51،52،40،270-36،9،10
[2] احمدی، تقی، فرهنگ اصطلاحات مهندسی شهرسازی، انتشارات فرازاندیش سبز، چاپ سوم، (1387)،5
[3]احمدی، تقی، مدیریت تبلیغات محیطی فرهنگی در کلانشهرها، ناشر سازمان زیبا سازی، (1396)،34-36،40،19
[4]ایتن ، یوهانس ، کتاب هنر رنگ ، مترجم عربعلی شروه ، ناشر یساولی،( 1397)، 20،52
[5]پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات شهیدی، چاپ نهم، (1397) ،89
[6]پاکزاد، جهانشاه، سیراندیشه­ها در شهرسازی، جلد دوم، انتشارات آرمانشهر، چاپ دوم، (1390) ،16،169
[7]پورجعفر، محمدرضا و علوی بالمعنی، ویدئو اکولوژی (بوم شناسی بصری در معماری) انتشارات آرمانشهر، (1391)، 68
[8]جلالی ، رستم، نمونه گیری در پژوهش های کیفی، مجله تحقیقات کیفیدر علوم سلامت، شماره 4، (1391)،315
[9] حسینیون ، استفاده رنگ در شهر ، تهران ، مجله سازمان زیبا سازی شهر تهران، (1380)،17
[10]شیوا ، قباد، مجله شهر زندگی زیبایی سازمان زیبا سازی ، دوره اول ، شماره یک،(1390)،38
[11]صالحی ، اسماعیل ، نظم بصری ، نشر تهران،(1387)،4
[12]صلواتی ، مرجان ، تاثیر گرافیک محیطی در ارتباطات شهری، دو فصلنامه علمی - پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مایه ، سال چهارم ، شماره هفتم ،بهار و تابستان (1390)،111،113
[13]غفاری نژاد ، عیسی ، 1394 ، اجزای رسانه های محیطی، ناشر سازمان زیبا سازی ،(1394)،141
[14]کلانتری، حسین و اخوت هانیه، برنامه ریزی منظرشهری، ناشر پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری ، (1390)،41
[15]کریمی مشاور، مهرداد ،سینا ف شبنم ،ارتقاء کیفیت محیط شهری با استفاده از شاخص رنگ ( نمونه موردی میدان امام خمینی ره تهران، مجله علمی و پژوهشی معماری و شهر سازی آرمانشهر،شماره 21 ،(1396)،207
[16]لینچ، کوین، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، (1374)،72
[17]معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، (1371)،84
[18]  Robert Cowan, the Dictionary of urbanism / 1950, landon.p.442
[19]  O. connor.Z.(2018) facadcolour and Aesthetic Response: Examining  patterns  of response within the  context of urban design and planning  policy in  sydney . university of  Sydney: Sydney.p.47
[20]Dondis . D.A.(1974) .A Primer of visual  Literacy .Mit. press.p.88
[21]Stokols .D.&Altman.(1987) Handbook of  Envaronmental Psychology .New York . John Wiley & Sons.p.15-18
[22]Avakumovic.F.( 1988) . the Role of EnvaronmentalColour . thesis of the  Reqirements for the degre of master of  art . school community and reginal planning. the university of British Clombia.p. 15