دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، خرداد 1399 
تاثیرمولفه رنگ بر خوانایی تبلیغات شهری

صفحه 2358-2368

amnc.2020.8.32.7

تقی احمدی؛ کیانوش ذاکر حقیقی؛ امیر حسین پور جوهری