دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، شهریور 1398 
مقایسه عملکرد فتوراکتور سوسپانسیونی و غشایی– کاتالیستی در حذف مواد رنگزای آلی

صفحه 2092-2107

/amnc.2019.8.29.5

عباس رجبی ابهری؛ محمدابراهیم علیا؛ علی اکبر سیف کردی؛ نیازمحمد محمودی


مقاله مروری

مروری بر هیدروژل ها، خواص و کاربرد آنها در پزشکی

صفحه 2116-2128

/amnc.2019.8.29.7

نرجس کوپائی؛ مهدی طاقه دلشاد؛ احمدرضا قاسمی امینه