دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، اسفند 1398 
بهبود غشای پلیمری پلیاترسولفون به وسیله ی اسیداولئیک برای فرآیند تقطیرغشایی

صفحه 2228-2238

/amnc.2020.8.31.2

رضوانه رمضانی دارابی؛ گلرخ سیار؛ محسن جهانشاهی؛ مجید پیروی؛ مجید پیروی


تاثیر چگالی جریان بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی Co-P-nanoAl2O3

صفحه 2258-2268

/amnc.2020.8.31.5

ارغوان نوروزیان کرمانی؛ مرتضی زند رحیمی؛ هادی ابراهیمی فر