بهبود غشای پلیمری پلیاترسولفون به وسیله ی اسیداولئیک برای فرآیند تقطیرغشایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه تحقیق غشایی، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل، بابل، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، موسسه آموزش عالی کاوش، محمود آباد، ایران

3 استاد، گروه تحقیق غشایی، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل، بابل، ایران

4 دانشیار، گروه تحقیق غشایی، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل، بابل، ایران

5 گروه تحقیقاتی غشایی، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل، بابل، ایران.

/amnc.2020.8.31.2

چکیده

بهمنظور بهبود شار آب و پسزنی غشاهای پلیاترسلفونی در فرآیند تقطیرغشایی، غشای پلیاترسولفون را با استفاده از اسیداولئیک بهعنوان عامل آبگریز کننده بهبود دادیم. غشاهای سنتز شده توسط فرآیند جدایش فازی سنتز شده و همچنین تاثیر اسیداولئیک بر روی آبگریزی، تخلخل، زبری سطح، مورفولوژی و عملکرد فرآیند تقطیرغشایی را مورد بررسی قرار دادیم. برای ارزیابی غشاهای ساخته شده از آزمونهای اندازهگیری زاویه تماس، طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوب الکترونی روبشی گسیل میدان، میکروسکوب نیروی اتمی و اندازهگیری میزان تخلخل غشا استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حضور مقدار کمی از اسیداولئیک در غشا سبب افزایش آبگریزی و تخلخل غشا شده است و همچنین شار و پسزنی غشاها را بهبود بخشیده است. افزایش بیش از حد اسیداولئیک نه تنها تاثیر مثبتی روی عملکرد غشا ندارد بلکه می-تواند کارایی غشا را کاهش دهد. غلظت بیش از حد اسیداولئیک در برخی نواحی مانع عبور بخارهای حاصل از تبخیر از طریق حفرات میگردد و به همین دلیل کاهش شار غشا را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


[1] Karagiannis I.C. and Soldatos P.G., Water desalination cost literature: review and assessment, Desalination, 223, 448-456, 2008.
[2] Ward, F.A. and Pulido-Velazquez, M., Water conservation in irrigation can increase water use, Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 18215-18220, 2008.
[3] Elimelech, M. and Phillip, W.A., The future of seawater desalination: energy, technology, and the environment, science, 333, 712-717, 2011.
[4] Charcosset, C., A review of membrane processes and renewable energies for desalination, Desalination, 245, 214-231, 2009.
[5] Ettouney, H. and Wilf, M., Commercial desalination technologies, In Seawater Desalination, Springer Berlin Heidelberg, 77-107, 2009.
[6] Ludwig, H. and Hetschel, M., Treatment of distillates and permeates from seawater desalination plants, Desalination, 58, 135-154, 1986.
[7] Lawson, K.W. and Lloyd, D.R., Membrane distillation, Journal of membrane Science, 124, 1-25, 1997.
[8] Eykens, L., De Sitter, K., Dotremont, C., Pinoy, L. and Van der Bruggen, B., Membrane synthesis for membrane distillation: A review, Separation and Purification Technology, 2017.
[9] Gholamzadeh, N., Peyravi, M., Jahanshahi, M., Hoseinpour, H. and Rad, A.S., Developing PES membrane by modified Co3O4–OA nanoparticles for direct contact membrane distillation process, Asia‐Pacific Journal of Chemical Engineering, 2017.
[10] Souhaimi, M.K. and Matsuura, T., Membrane distillation: principles and applications, Elsevier, 2011.
[11] Darabi R. R, Peyravi M, Jahanshahi M, and Qhoreyshi Amiri A.A, Decreasing ICP of forward osmosis (TFN-FO) membrane through modifying PES-Fe3O4 nanocomposite substrate, Korean Journal of Chemical Engineering, 34, 2311-2324, 2017.
[12] Shirazi, M.M.A., Kargari, A. and Tabatabaei, M., Evaluation of commercial PTFE membranes in desalination by direct contact membrane distillation, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 76, 16-25, 2014.
[13] Schofield, R.W., Fane, A.G. and Fell, C.J.D., Elsevier Science Publishers BV, Amsterdam-Printed in The Netherlands, Journal of Membrane Science, 33, 299-313, 1987.
[14] Ghanbari, M., Emadzadeh, D., Lau, W.J., Riazi, H., Almasi, D. and Ismail, A.F., Minimizing structural parameter of thin film composite forward osmosis membranes using polysulfone/halloysite nanotubes as membrane substrates, Desalination, 377, 152-162, 2016.
[15] Ghaemi, N., Madaeni, S.S., Alizadeh, A., Rajabi, H., Daraei, P. and Falsafi, M., Effect of fatty acids on the structure and performance of cellulose acetate nanofiltration membranes in retention of nitroaromatic pesticides, Desalination, 301, 26-41, 2012.
[16] Yuan, Z., Chen, H., Li, C., Huang, L., Fu, X., Zhao, D. and Tang, J., Facile method to prepare stable superhydrophobic Co3O4 surface, Applied Surface Science, 255, 9493-9497, 2009.