بررسی چاپ پذیری کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفوتوگرافی و مرکب زدایی شده به روش آنزیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران

3 استادیار، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران

4 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

/amnc.2019.8.29.4

چکیده

در سال‌های اخیر مفهوم توسعه پایدار اهمیت بسیاری را از لحاظ سیاسی و اجتماعی پیدا کرده است. یکی از جنبه‌های مهم توسعه پایدار، صنعت سبز و استفاده از مواد زیست تخریب پذیر و بازیافتی است که تأثیرات منفی روی محیط زیست و مصرف آب و انرژی را کاهش می‌دهد.به دلیل افزایش روزافزون استفاده از چاپگرهای دیجیتال در مصارف خانگی و اداری، بازیافت کاغذهای چاپ شده به این روش با روشی سبز و سازگار با محیط زیست اهمیت بسیاری پیدا کرده است. مرکب‌زدایی آنزیمی به عنوان یک روش سازگار با محیط و مؤثر در جداسازی مرکب از کاغذ باطله مطرح می‌باشد. در این پژوهش از آنزیم تجاری CR Cellusoft تولید شده در شرکت Novozymes جهت مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفوتوگرافی استفاده شده است. آنزیم سلولاز در سه سطح 5/2، 25/0 و 025/0 واحد به ازای 15 گرم خمیرکاغذ خشک بازیافت شده از کاغذ چاپ شده و در زمان‌های 15، 60 و 120 دقیقه و دمای 30، 45 و 60 درجه سانتی‌گراد در 7=pH به کار گرفته شد15 تیمار برای این تحقیق تعیین شد. بعد از مرکب زدایی آنزیمی مراحل شستشو و شناورسازی انجام شده، و پس از تهیه کاغذ دست‌ساز، خواص نوری و چاپ‌پذیری مجدد نمونه‌ها بررسی شد. نتایج L* a* b* ، انعکاس و دانسیته چاپ نشان داد که در کاغذهای مرکب‌زدایی شده، چاپ پذیری و کیفیت چاپ مجدد در محدوده قابل قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] J. C. Cotrino, V. Ordonez,Green Technology, Lazer Developments in Enzymes for Paper Recycling.Vh Biotechnology, Page, 2011, 1630.
[2] P.Bajpai, Recycling and Deinking of Recovered Paper, Elsevier, USA, 2014.
[3] http://www.paperrecycles.org/statistics/recovery-of-printing-writing-papers.
[4] D. Kumar, R. K. Jain, N. Garge, Enzymatic deinking of ONP-an effective way of producing quality newsprint, Octa journal of environmental research. ISSN: 2321-3655, 2015.
[5] H. Kipphan, Handbook of print media: technologies and production methods, Springer Science & Business Media, 2001.
[6] Robert Leach, The Printing Ink Manual, 4th edition, 2012.
[7] H. AL-Rubaiey, Toner Transfer and Fusing in Electrophotography, Graphic Arts in Finland, 39(2011).
[8] B. Mirković ,I. Majnarić, S. Bolanča, Recycling Optimization of the electrophotography prints. 8th International DAAAM Baltic Conference Industrial Engineering 21 April 2012, Tallinn, Estonia.
[9] ن. مایلی، م. طلایی پور،مرکب‌‌زدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله با آنزیم سلولاز و لیپاز، مجله شیمی و مهندسی شیمی، شماره 30 1390.
[10] C. K. Lee, W. Y. Tong, D. Ebrahim, T. Arai, Y. Morata, Y, Mori. A. Kosugi, evaluation of enzymatic deinking of non-impact ink laser-printed paper using crude enzyme from penicillium rolfsii c3-2(1) IBRL, Appl Biochem Biotechnol, 2017,181(1), 451-463.
[11] A. Ragauskas, Biotechnology in the pulp and paper industry, Progress in Biotechnology, vol 21, 2002, 7-12.
[12] D.E. Tsatsis, D.K. Papachristos, K.A. Valta, A.G. Vlyssides, D.G. Economides, Enzymatic deinking for recycling of office waste paper, Journal of Environmental Chemical Engineering,vol 5,2017, 1744-1753.
[13] الف. اکبرپور، ح. رسالتی، تأثیر غلظت‌‌های مختلف آنزیم سلولاز و لیپاز بر خواص مکانیکی و نوری خمیر مرکب‌‌زدایی شده کاغذ روزنامه باطله، انجمن چوب و کاغذ ایران، شماره 1، 1390، 1-15
[14] SAFETY DATA SHEET, HP LaserJet CF287A-X-XC Print
[15] Cartridge ISO/TC 6/SC/WG 14, standard test method for deinkability for printed paper product, 2017.
[16] D. Olesen, L. Pedersen, H. Larsen, Suitability and limitations of methods for characterization of activity of malto-oligosaccharide-forming amylases. Carbohydr Res 2000(329), 109–119.
[17] M. M. Bradford, A rapid sensitive method for quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 1976(72), 248–254.
[18] TAPPI 205 sp-02, forming hand sheet for physical tests of pulp, pulp properties, 2006.
[19] TAPPI T410 om-13, Grammage of Paper and Paperboard (Weight per Unit Area), 2013.
[20] TAPPI T 524, Color of paper and paperboard (d/0, C/2) Test Method TAPPI/ANSI T 527, 2013.
[21] TAPPI T 519, Diffuse opacity of paper (d/0 paper backing), 2006
[22] https://xritephoto.com/documents/literature/en/L7-093_Understand_Dens_en.pdf