بهبود خواص ضدآب و تنفس پذیری غشای نانولیفی هیبریدی پلی یورتان-پلی(وینیلیدین فلوراید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در این پژوهش غشای نانولیفی هیبریدی ضدآب با قابلیت تنفس پذیری و مقاومت بالا در برابر نفوذ آب تهیه شد. برای این منظور نانوالیاف هیبریدی پلی یورتان- پلی(وینیلیدین فلوراید) با نسبت های مختلف و در حضور نانوذرات سیلیکا به کمک روش الکتروریسی تولید شدند. تأثیر نسبت های مختلف پلیمرهای مورد مطالعه بر مورفولوژی و خواص عملکردی غشای نانولیفی نظیر تنفس پذیری و خواص ضدآب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای این منظور از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمون های نفوذپذیری هوا، فشار هیدرواستاتیکی و تراوایی بخار آب استفاده شد. مطالعه مورفولوژی غشای نانولیفی هیبریدی نشان دهنده تولید نانوالیاف یکنواخت و عاری از دانه تسبیحی با متوسط اندازه قطر 60 تا 80 نانومتر می باشد. همچنین افزایش نسبت پلیمر PVDF در غشای نانولیفی به میزان 70% سبب افزایش میزان نفوذپذیری هوا و فشار هیدرواستاتیکی گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که غشای نانولیفی تولید شده با نسبت PVDF به PU برابر 70 به 30، خواص تنفس پذیری و ضدآب بهتری را نشان می دهد، بطوریکه مقدار نفوذپذیری هوا به اندازه mL/cm2.s 6/68 و مقدار تراوایی بخار آب حدود g/m2/day 2853 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها