دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 2625-2700 
بررسی سینتیک رشد لایه نازک کربن آمورف انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی با استفاده از مدل آورامی

صفحه 2668-2676

amnc.2021.9.36.5

الهام محقق پور؛ مجید مجتهدزاده لاریجانی؛ مرجان رجبی؛ رضا غلامی پور؛ مجید ملک