تهیه و مشخصه‌یابی پراکنه‌ی پلی استر اکریلات تقلیل پذیر با آب مورد استفاده در صنایع پوشش‌های خودرویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

مسائل زیست محیطی امروزه صنایع مختلف پوششی، از جمله صنایع خودرویی را به سمت استفاده از پوشش‌های پایه آبی سوق داده‌اند. رزین‌های پلی استر به عنوان یکی از اجزای پرکاربرد در بن‌پوشه‌های این صنعت به شمار می‌روند. با ایجاد پیوند دوگانه در زنجیر اصلی آن‌ها قادر خواهند شد با مونومرهای اکریلیکی وارد واکنش شده و به عاملیت‌های هدف داری برسند. در این پژوهش، ابتدا یک رزین پلی استر با استفاده از مونومرهای‌ اسید آدیپیک، کاردورا، تری متیلول پروپان و اسید فیوماریک تولید شد. سپس به منظور افزایش آب‌دوستی و ایجاد قابلیت پخش در آب، با ترکیبی از مونومرهای اسید اکریلیک و بوتیل اکریلات پیوند زده شد. این رزین پس از خنثی سازی توسط تری اتیل آمین قابلیت پخش در آب و ایجاد پراکنه‌ی پایه آبی پلی استر اکریلات را به دست آورد. متوسط عددی و وزنی جرم مولکولی این رزین به کمک آزمون کروماتوگرافی ژل تراوایی مقادیر 980 و 2069 و اندیس بسپاشیدگی آن 2/1 گزارش شدند. اعداد اسیدی و هیدروکسیلی محصول به ترتیب برابر 105 و 205 بوده‌اند. اندازه‌ی ذرات پراکنه‌ی نهایی به کمک آزمون پراکندگی نور دینامیکی 168/1 نانومتر اندازه گیری شدند. پایداری پراکنه‌ به کمک آزمون پتانسیل زتا اندازه گیری و مقدار میانگین آن 88/9- میلی ولت گزارش شد. فرآیند پخت رزین به دست آمده به همراه یک رزین ملامین انجام و چسبندگی کاتوپلاسم آن برابر 3B تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها