بررسی تاثیر ولتاژ بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش آندایزینگ آلیاژ آلومینیم 5083

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

آلومینیم و آلیاژهای آن به خصوص آلیاژ آلومینیم 5083، دارای کاربرد گسترده‌ای در صنایع دریایی هستند. این آلیاژ در بسیاری از کاربردها در معرض خوردگی می‌باشد که موجب تخریب این قطعات شده و نیاز به تعمیر یا تعویض آن‌ها بوجود می‌آید. بنابراین تلاش در جهت جلوگیری از خوردگی آن‌ها دارای اهمیت بسیار می‌باشد .در این تحقیق پوشش اکسید آندی حاصل از آندایزینگ سخت آلیاژ آلومینیم5083 در اسیدسولفوریک، در دمای صفر درجه سانتی‌گراد و ولتاژهای مختلف (20، 27 و 35 ولت) مورد مطالعه قرار گرفت. مشخصه‌یابی پوشش‌ها با استفاده از آزمون پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی انجام شد. نتایج آزمون پراش اشعه ایکس زاویه کم از سطح نمونه‌ها نشان داد که با انجام فرایند آندایزینگ، پوشش آلومینای آمورف روی سطح نمونه‌ها تشکیل می‌شود. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی سطح پوشش‌ها نشان داد که این پوشش‌ها متخلخل بوده و با افزایش ولتاژ، میزان تخلخل‌ پوشش‌ها افزایش می‌یابد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی انتشار میدانی از سطح مقطع شکست نمونه‌ها نشان‌دهنده تشکیل و رشد نانوسلول‌های اکسیدی در سطح مقطع پوشش بود. به منظور بررسی خواص پوشش ‌نمونه‌ها، ریزسختی‌سنجی، زبری‌سنجی، ضخامت‌سنجی و آزمون‌های خوردگی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بر روی نمونه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش ولتاژ ریزسختی، زبری و ضخامت پوشش افزایش و مقاومت به خوردگی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. دلیل افت مقاومت به خوردگی با افزایش ولتاژ، افزایش میزان تخلخل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات