دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2689-2779