تنگستات سولفوریک اسید: کاتالیستی با کارایی بالا در واکنشهای چند جزئی بدون حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

4 دانشیار، گروه شیمی کاربردی، دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران، ایران

5 استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

amnc.2022.10.40.4

چکیده

سنتز سبز 2H-ایندازولو-[2،1-b]-فتالازین تری اونها به عنوان دسته ای از مشتفات فتالازین و تری آزولو[2،1-a]-ایندازول تری اونها به عنوان دسته ای از مشتقات تریآزول از مشتقات اورازول با بکارگیری تراکم سه جزئی آلدهیدها و دایمدون با فتال هیدرازید یا N-فنیل اورازول یک زمینه در حال رشد در سنتز ترکیبات آلی است. روشی دوستدار محیط زیست و ساده براساس استفاده از تنگستات سولفوریک اسید (TSA)، به عنوان کاتالیزوری با کارایی بالا، برای سنتز تک ظرفی مشتقات 2H-ایندازولو--[2،1-b]-فتالازین تری اون و تری آزولو[2،1-a]-ایندازول تری اون با استفاده از تراکم سه جزئی 4-فنیل اورازول و یا فتال هیدرازید، دایمدون و آلدهیدهای آروماتیک متفاوت تحت شرایط بدون حلال در بازده عالی و زمانهای بسیار کوتاه است. کار با این کاتالیزور آسان، جداسازی آن از محصول راحت ، قابلیت استفاده مجدد بالا بدون کاهش توانایی اثربخشی کاتالیزوری آن در واکنشهایی شیمیایی میتواند آن را به عنوان یک کاتالیزور جایگزین شایسته برای کاتالیزورهای اسیدی مایع معرفی کند.

کلیدواژه‌ها