سنتز سبز مشتقات دی آریل اکسیندول با استفاده از کاتالیزور مایع یونی اسیدی جدید بر پایه تری آزول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

10.22034/amnc.2023.413421.1251

چکیده

در این کار، مایع یونی اسید پروتیک جذاب بر پایه سنتز مایع یونی بر پایه کاتیون آلی تری آزولونیم و آنیون هیدروژن سولفات، به عنوان دسته جدیدی از مایعات یونی، با استفاده از روش های ساده و سازگار با محیط زیست ساخته شدند و سپس به عنوان کاتالیزور بسیار مناسب و قابل استفاده مجدد در شرایط بدون حلال برای تسریع واکنشهای سه جزئی آلی برای سنتز مشتقات 3،3-دی آریل اکسیندول متقارن استفاده گردید. کاتالیزور مایع یونی اسیدی در دو مرحبه سنتز شد. در مرحله اول از واکنش بین 1-بنزیل،4-فنیل،3،2،1-تری آزول با 4،1-بوتان سولتون نمک آلی یونی سنتز شد و سپس در مرحله دوم به این نمک یونی سولفوریک اسید اضافه گردید تا مایع یونی اسیدی مورد نظر تهیه گردد. این مایع یونی اسیدی توسط رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن (1H NMR و 13C NMR) شناسایی شد. جدید بودن، خطر کم برای محیط زیست، روش کار ساده، ورکاپ آسان، واکنش تمیز، زمان واکنش کوتاه، بازده بالا و سنتز آسان کاتالیزورها، برخی از مزایای این کار ها هستند. همچنین، این کاتالیزور می تواند به راحتی از طریق فیلتراسیون بازیافت شود و برای هشت دوره متوالی بدون کاهش چشمگیر در فعالیت استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات